வெள்ளி, 14 ஜூலை, 2017

நான்

நான் இங்கே இல்லாதபோது
நீ என்னுடன் மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறாய்

நான் இங்கே இல்லாதபோது
உனக்கு இங்கே எதிராளி இல்லை

நான் இங்கே இல்லாதபோது
உனது ஆசைகள் அனைத்தும் நிறைவேறுகின்றன

நான் இங்கே இல்லாதபோது
உனக்கு வேண்டிய அரவணைப்பு கிடைக்கிறது

நான் இங்கே இல்லாதபோது
உனக்கு எந்தக் கஷ்டமும் உருவாவதில்லை

இங்கிருக்கும் நான்
உனது சந்தோஷத்தை அழிக்கிறது
என்து நிம்மதியையும் அழிக்கிறது

நான் இங்கே இருக்கும்போது
என்னருகில் நீ வரவேண்டாம்

நான் இங்கே இல்லாதபோது
மட்டும் என்னோடு விளையாடு

நான் இங்கே இல்லாதபோது
அனைத்தும் இங்கே கிடைக்கிறது – ஏன்
கடவுள் கூட கிடைக்கிறார்.

2 கருத்துகள்: